No usem cookies pròpies, ni de tercers.  Ho accepto  Més info
No usamos cookies propias, ni de terceros.  Lo acepto  Más info
No usem cookies pròpies, només de tercers amb fins estadístics. Ho accepto
No usamos cookies propias, sólo de terceres con fines estadísticos. Lo acepto

ali.golden.cat

ali.golden.cat

ali.golden.cat

ali.golden.cat

Versión en español    English version    Version française   
Versió en català    English version    Version française
Versió en català    Versión en español    Version française   
Versió en català    Versión en español    English version

ESQUEMA D'ALIMENTACIÓ SANA I SENZILLA

PDF en català
ali.golden.cat - Esquema d'alimentació sana i senzilla .:. Esquema de alimentación sana y sencilla - Jordi Noguer

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN SANA Y SENCILLA

PDF en español

SCHEME OF HEALTHY AND SIMPLE ALIMENTATION

PDF in English
ali.golden.cat - Scheme of alimentation healthy and simple .:. Schéma d'alimentation saine et simple - Jordi Noguer

SCHÉMA D'ALIMENTATION SAINE ET SIMPLE

PDF en français
Sabies que simplement menjant els 100 aliments que trobaràs al PDF, perdràs tot el sobrepès sense esforç, i alhora diràs adéu a la somnolència, als mals de cap, als dolors a les articulacions i altres xacres..., de forma natural?

Calculadora

Descobreix quant baixaràs de pes seguint l'hàbit alimentari explicat en el PDF:

Indica la teva alçada en cm:
(si no l'has mesurada recentment, seria convenient fer-ho abans de seguir)

Indica el teu pes en Kg:
(si no t'has pesat recentment, seria convenient fer-ho abans de seguir)

Home:     Dona:         

Bibliografia

Aquest esquema d'alimentació sana i senzilla es basa en els 4 llibres ressenyats a continuació, i en els més de 1000 articles que tens a la teva disposició als Enllaços de sota:

1. "Cómo adelgazar en comidas de negocios"
ISBN: 9788476691960

És el clàssic en dietètica del famós Michel Montignac, que fa especial èmfasi en la dissociació hidrats-proteïnes. Més informació: Web oficial del Mètode Montignac.

2. "Anticáncer. Una nueva forma de vida"
ISBN: 9788467028027

Un excel·lent llibre del Dr. David Servan-Schreiber sobre quins aliments ajuden a prevenir el càncer.

3. "La alimentación equilibrada en la vida moderna"
ISBN: 9788441416307

Un bon llibre de la dietista Ana María Lajusticia, molt adient per entendre la importància de certs nutrients, que solen mancar en la nostra dieta.

4. "The Encyclopedia of Natural Medicine"
ISBN: 9781451663006

Una completíssima enciclopèdia de medicina natural per curar a través dels aliments dels doctors Michael T. Murray i Joseph Pizzorno. La versió original anglesa ha estat traduïda al català per l'Enciclopèdia Catalana, en 4 volums (ISBN 9788441204683); i també n'existeix una versió en espanyol, más desconocida (ISBN 9788479021702).

Enllaços

425 Articles   415 Articles   260 Articles

Contacte

Tens algun dubte? Necessites una llista personalitzada d'aliments per evitar al·lèrgies? Vols substituir-ne algun que no t'agrada?
Serà un plaer ajudar-te:

(*) Si en comptes de visualitzar el PDF, prefereixes baixar-te'l, posa't sobre l'enllaç, fes botó dret i escull l'opció "Desar l'enllaç com a..." o similar (dependrà de l'idioma i del navegador i aparell que usis)

Termes legals
¿Sabías que simplemente comiendo los 100 alimentos que encontrarás en el PDF, perderás todo el sobrepeso sin esfuerzo, además de decir adiós a la somnolencia y a los dolores de cabeza, o en las articulaciones u otros achaques..., de forma natural?

Calculadora

Descubre cuánto bajarás de peso siguiendo el hábito alimentario explicado en el PDF:

Indica tu altura en cm:
(si no la has medido recientemente, sería conveniente hacerlo antes de seguir)

Indica tu peso en Kg:
(si hace días que no te pesas, sería conveniente hacerlo antes de seguir)

Hombre:     Mujer:         

Bibliografía

Este esquema de alimentación sana y sencilla se basa en los 4 libros reseñados a continuación, y en los más de 1000 artículos que tienes a tu disposición en los Enlaces de debajo:

1. "Cómo adelgazar en comidas de negocios"
ISBN: 9788476691960

Es el clásico de la dietética del famoso Michel Montignac, que hace especial énfasis en la disociación hidratos-proteínas. Más información: Web oficial del Método Montignac.

2. "Anticáncer. Una nueva forma de vida"
ISBN: 9788467028027

Un excelente libro del Dr. David Servan-Schreiber sobre qué alimentos ayudan a prevenir el cáncer.

3. "La alimentación equilibrada en la vida moderna"
ISBN: 9788441416307

Un buen libro de la dietista Ana María Lajusticia, muy adecuado para entender la importancia de ciertos nutrientes, que suelen faltar en nuestra dieta.

4. "The Encyclopedia of Natural Medicine"
ISBN: 9781451663006

Una completísima enciclopedia de medicina natural para curar a través de los alimentos de los doctores Michael T. Murray y Joseph Pizzorno. La versión original inglesa ha sido traducida al catalán por Enciclopèdia Catalana, en 4 volúmenes (ISBN 9788441204683); y también existe una versión en español, más desconocida (ISBN 9788479021702).

Enlaces

425 Artículos   415 Artículos   260 Artículos

Contacte

¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas una lista personalizada de alimentos para evitar alérgias? ¿Quieres sustituir alguno que no te gusta?
Será un placer ayudarte:

(*) Si en vez de sólo visualizar el PDF, prefieres descargartelo, ponte encima del enlace, haz click en el botón derecho y elige la opción "Guardar enlace como..." o similar (dependerá del idioma y del navegador y aparato que uses)

Términos legales
Did you know that by simply eating the 100 foods that you will find in the PDF, you will lose all the overweight without effort, in addition to saying goodbye to drowsiness, headaches, joint pain and other ailments, in a natural way?

Calculator

Discover the weight that you will lose by simply following the eating habits explained in the PDF:

Input your height in cm:
(if you have not measured it recently, please do it before proceeding)

Input your weight in Kg:
(if you have not weighted yourself recently, please do it before proceeding)

Man:     Woman:         

Bibliography

This scheme of healthy and simple alimentation is based on the 4 books reviewed below, and in the more than 1000 articles that you have at your disposal at the Links below:

1. "Cómo adelgazar en comidas de negocios"
ISBN: 9788476691960

It is the classical book on dietetics by famous Michel Montignac, who puts special emphasis on carbohydrate-protein dissociation. Learn more: Montignac Method's official website.

2. "Anticáncer. Una nueva forma de vida"
ISBN: 9788467028027

An excellent book by Dr. David Servan-Schreiber on what foods help to prevent cancer.

3. "La alimentación equilibrada en la vida moderna"
ISBN: 9788441416307

A good book by dietitian Ana María Lajusticia, suitable to understand the importance of certain nutrients, that often lack in our diet.

4. "The Encyclopedia of Natural Medicine"
ISBN: 9781451663006

A comprehensive encyclopedia of natural medicine to cure through food by doctors Michael T. Murray and Joseph Pizzorno.

Links

425 Articles   415 Articles   260 Articles

Contacte

Have any questions? Need a customised list of foods to avoid allergies? Want to replace some foods because you do not like them?
It would be my pleasure to help you:

(*) If instead of just displaying the PDF, you prefer to download it, please right click the mouse button over the link above and choose "Save link as..." or similar (depending on the language and the browser and device that you use)

Legals terms
Sais-tu que simplement en mangeant les 100 aliments que tu vas trouvez dans le fichier PDF, tu vais perdre tout le surpoids sans effort, en plus de dire au revoir à la somnolence, maux de tête, douleurs articulaires et d'autres maux, de façon naturelle?

Calculatrice

Découvre combien de poids tu vas perdre simplement en suivant les habitudes alimentaires expliquées dans le fichier PDF:

Indique ton hauteur en cm:
(si tu ne l'as pas mesurée récemment, considere de le faire avant de continuer)

Indique ton poids en Kg:
(si tu ne t'es pas pesé récemment, considere de le faire avant de continuer)

Homme:     Femme:         

Bibliographie

Ce schéma de l'alimentation saine et simple est basée sur les 4 livres présentés ci-dessous, et sur les plus de 1000 articles que tu as à ta disposition aux Liens en bas:

1. "Cómo adelgazar en comidas de negocios"
ISBN: 9788476691960

C'est le livre classique de la diététique du célèbre Michel Montignac, qui met un accent particulier sur les dissociations glucides-protéines. Apprendre encore plus: Site officiel du méthode Montignac.

2. "Anticáncer. Una nueva forma de vida"
ISBN: 9788467028027

Un excellent livre du Dr. David Servan-Schreiber sur les aliments qui nous aident à prévenir le cancer.

3. "La alimentación equilibrada en la vida moderna"
ISBN: 9788441416307

Un bon livre de la diététiste Ana María Lajusticia, indiqué pour comprendre l'importance de certains nutriments, qui manquent souvent dans notre alimentation.

4. "The Encyclopedia of Natural Medicine"
ISBN: 9781451663006

Une encyclopédie de la médecine naturelle très complète pour se guérir à travers des aliments des docteurs Michael T. Murray et Joseph Pizzorno.

Liens

425 Articles   415 Articles   260 Articles

Contacte

As-tu des questions? Veux-tu une liste personnalisée d'aliments pour éviter allergies? Veux-tu remplacer quelqu'un que tu n'aimes pas?
Il me fera plaisir de t'aider:

(*) Si au lieu d'afficher le PDF, tu préféres le télécharger, clique avec le bouton droit de la souris sur le lien ci-dessus et choisisse "Enregistrer la cible sous..." ou similaire (en fonction de la langue et le navigateur et l'appareil que tu utilises)

Termes légaux


Cap amunt
© 2015 - Jordi Noguer. All rights reserved
Hacia arriba
Up to the top
© 2015 - Jordi Noguer. All rights reserved
Au sommet